Հաճախ տրվող հարցեր

Այս բաժնում ներկայացված են վերադարձի և վերաինտեգրման գործընթացներում ներգրավված ՀՀ պետական մարմինները և յուրաքանչյուր մարմնի գործունեության ոլորտ(ներ)ին առնչվող, հարց-պատասխան ձևաչափով հանրամատչելի ոճով շարադրված այն հիմնական հարցերն իրենց պատասխաններով, որոնք առավել շատ են հետաքրքրում օտարերկրյա պետություններում գտնվող, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձի մտադրություն ունեցող ՀՀ քաղաքացիներին (ինչպես նաև երկքաղաքացիներին)։

Մուտքագրե՛ք Ձեր հարցումը որոնման դաշտումՈւ՞ր դիմել աշխատանք փնտրելու համար:

Եթե վերադարձել եք Հայաստան և փնտրում եք աշխատանք՝ ապա կարող եք դիմել զբաղվածության պետական գործակալություն: Այնտեղ Դուք կգտնեք տեղեկություն-ներ թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ, ինչպես նաև Ձեզ կտրամադրվի խորհրդատվություն.
•    մասնագիտական կողմնորոշման,
•    զբաղվածության պետական ծրագրերի, 
•    Ձեզ համար սահմանված սոցիալական և իրավական այլ երաշխիքների վերաբերյալ:

Ո՞վ կարող է դիմել զբաղվածության պետական գործակալություն:

Յուրաքանչյուր աշխատանք փնտրող անձ (նաև` բնակության վայրի մշտական կամ ժամանակավոր հաշվառում չունեցող), այդ թվում օտարերկրյա քաղաքացիները, անկախ զբաղված լինելու հանգամանքից, կարող են դիմել զբաղվածության պետական գործակալություն:

Ինչպե՞ս դիմել զբաղվածության պետական գործակալություն:

Յուրաքանչյուր աշխատանք փնտրող անձ կարող է դիմել իր բնակության վայրը սպասարկող Զբաղվածության տարածքային կենտրոն՝ խորհրդատվություն ստանա­լու, հաշ­վառվելու և պետության կողմից սահմանված երաշխիքներից օգտվե­լու նպա­տա­­կով:

Զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոնների հասցեներին և կոնտակտային տվյալներին կարող եք ծանոթանալ Գործակալության պաշտոնական  www.employment.am  կայք-էջում՝  կապը մեզ հետ բաժնում:

Ի՞նչ փաստաթղթերեն անհրաժեշտ զբաղվածության պետական գործակալությունում հաշվառվելուհամար:

Զբաղվածության տարածքային կենտրոնում հաշվառվելու համար, աշխատանք փնտրող անձը ներկայացնում էհետևյալփաստաթղթերը.

 1. անձնագիրըկամնույնականացման քարտ,
 2. նույնականացման քարտ չունենալու դեպքում՝ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տեղեկանքի տեսքով հատկացված հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանք, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ սոցիալական ապահովության քարտ,
 3. կրթությունը, մասնագիտական որակավորումը հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր,
 4. աշխատանքային գրքույկ կամ աշխատանքային գործունեության մասին տեղեկությունները հաստատող այլ փաստաթղթեր կամ արխիվային տեղեկանքներ,
 5. զինվորական գրքույկ ներկայացնում են.
  • զինված ուժերում և այլ զորքերում կամավոր հիմունքներով զինվորական ծառայություն անցած կամ անցնող շարքային, ենթասպայական, սպայական կազմի զինծառայողները,
  • ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած անձինք, եթե  զբաղվածության տարածքային կենտրոն դիմում եմ ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայությունից վերադառնալուց հետո 6 ամսվա ընթացքում:
 6. գրավոր դիմում` նշելով հետադարձ ծանուցման հասցեն և իր հետ կապ հաստատելու համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ (հեռախոսահամարը, այդ թվում` բջջային և (կամ) էլեկտրոնային փոստի հասցեն):
 7. ՀՀ-ում բնակության իրավունք ունեցող օտարերկրյա քաղաքացին կամ քաղաքացիություն չունեցող անձը.
  • 1-ին և 2-րդ կետերում նշված փաստաթղթերի փոխարեն կարող է ներկայացնել օտարերկրյա քաղաքացու և քաղաքացիություն չունեցող անձի` ՀՀ-ում բնակվելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը (կացության քարտը), իսկ փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձը` կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը:

Ի՞նչ լրացուցիչ փատաթղթերեն ներկայացնում հաշմանդամություն ունեցող անձինք զբաղվածության պետական գործակալությունում հաշվառվելու համար:

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք 4-րդ հարցում նշված փաստաթղթերից բացի ներկայացնում են նաև Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության տարածքային մարմնի կողմից տրված վերականգնողական անհատական ծրագիրը:

Որտե՞ղ կարող եք ծանոթանալ ՀՀ- ում առկա թափուր աշխատատեղերին:

Հայաստանում թափուր աշխատատեղերին կարող եք ծանոթանալ Զբաղվածության պետական գործակալության պաշտոնական www.employment.amկայք-էջում`թափուր աշխատատեղեր բաժնում, կամ այցելելով Ձեր բնակության վայրն սպասարկող զբաղվածության տարածքային կենտրոն:

Զբաղվածության աջակցման ինչպի՞սի ծրագրեր է իրականացնում Զբաղվածության պետական գործակալությունը:

Զբաղվածությանպետականգրծակալությանկողմիցիրականացվողծրագրերնեն.
 • Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուինաշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար դրամական օգնության տրամադրում,
 • Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցմանկազմակերպում,
 • Գործազուրկին այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման աջակցության տրամադրում,
 • Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում,
 • Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում,
 • Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության,ինչպես նաև անասնապահությամբ զբաղվելու համար աջակցության տրամադրում,
 • «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում»,
 • «Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրում,
 • «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց հարմար աշխատանքի տեղավորման նպատակով գործատուներին այցելության ծախսերի փոխհատուցում,
 • «Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում»,
 • «Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող՝ աշխատանք փնտրող անձանց՝ մինչև երեխայի երկու տարին լրանալն աշխատանքի վերադառնալու դեպքում երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար աջակցության տրամադրում»,
 • «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովում»:
Յուրաքանչյուր ծրագրի վերաբերյալ մանրամասն կարող եք տեղեկանալ՝ այցելելով Ձեր բնակության վայրի զբաղվածության տարածքային կենտրոն կամ Գործակալության պաշտոնական կայք-էջ (www.employment.am):
 

Ինչպե՞ս կարող եք ձեռք բերել Աշխատանքի որոնման հմտություններ և/կամ զարգացնել այդ հմտությունները:

Աշխատանքի որոնման հմտություններ կարող եք ձեռք բերել և/կամ զարգացնել այդ հմտությունները՝ մասնակցելով Գործակալության պաշտոնական www.employment.am կայք-էջում՝ էլեկտրոնային դասընթաց բաժնում, տեղադրված «Ինչպես փնտրել աշխատանք» թեմայով էլեկտրոնային դասընթացին կամ այցելելով զբաղվածության տարածքային կենտրոններին կից գործող աշխատանքի ակումբներ:

Ի՞նչ է աշխատանքի ակումբը:

Աշխատանքի ակումբը զբաղվածության աջակցման ծրագիր է, որն ուղղված է աշխատանք փնտրող անձանց աշխատանքի տեղավորմանն աջակցելուն, որն իրականացվում է աշխատանք փնտրողին ակտիվացնելու ունակությունները զարգացնելու միջոցով:

Աշխատանքի ակումբների վերաբերյալ մանրամասն կարող եք տեղեկանալ Գործակալության պաշտոնական www.employment.am կայք-էջում՝ ծրագրեր բաժնում:

Վճարովի են արդյո՞ք Զբաղվածության պետական գործակալության կողմից մատուցվող ծառայությունները:

Ոչ, Զբաղվածությանպետականգործակալությանկողմիցմատուցվողբոլործառայություններըտրամադրվումեն անվճար:

Դուք գտե՞լ եք ձեր հարցի պատասխանը

Շնորհակալություն հաղորդագրության համար, այն հաջողությամբ ուղարկված է:

Մեր մասնագետը հնարավորինս արագ կպատասխանի Ձեզ: Ցանկության դեպքում Դուք կարող եք գրանցվել համակարգում և, այցելելով ՁերԱնձնական էջ, տեսնել Ձեր նամակագրության պատմությունը: